Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website, hierna te noemen: “website” is samengesteld door Lancyr.

De tarieven, meningen, nieuws, productgegevens en andere informatie op deze website (hierna te noemen: “Informatie”) zijn continu aan wijziging onderhevig en deels afkomstig van derden. Lancyr betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de samenstelling van de Informatie, maar garandeert niet dat de Informatie compleet en/of accuraat is, noch aanvaardt Lancyr enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke is ontstaan door gebruikmaking van de Informatie, behoudens opzet of grove schuld van Lancyr.

Lancyr wijst bezoekers aan deze website op het feit dat internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot Informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. Lancyr aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van deze website, alsmede voor enige vertraging of fout in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies, door middel van deze website.

De rechten op deze website en de Informatie behoren toe aan Lancyr of haar toeleveranciers en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de Informatie en/of andere delen van deze website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lancyr. In het bijzonder is het bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan Informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, mailinglists, electronic bulletin boards, chat boxes of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lancyr.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met dit bezoekersreglement, de website en/of Informatie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

E-MAIL DISCLAIMER

E-mails en eventuele bijlage(n) afkomstig van Lancyr zijn strikt persoonlijk & vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Lancyr is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/of enige bijlage(n) of voor schade ontstaan door het onjuist zijn, onvolledig zijn en/of niet-tijdig ontvangen van de inhoud van berichten verstuurd door Lancyr. Wanneer u e-mails ontvangt die niet voor u bestemd zijn, neem dan alstublieft contact op met Lancyr en verwijder het bericht en eventuele bijlage(n).

 

Any e-mails and/or attachments are privileged & confidential and are intended only to whom the e-mails are addressed. Lancyr is not liable for any viruses caused by emails and/or attachments originating from Lancyr. Nor is it responsible for damages caused by incorrect/ incomplete content and delayed arrival of emails. If you have received an email in error, please contact Lancyr immediately and delete the materials.

Disclaimer
Aantal stemmen: 2 Gemiddelde score: 3